699/-க்கு ஏதேனும் 2ஐ வாங்கவும்.

₹ 699/க்கு உங்களுக்குப் பிடித்த 2 தயாரிப்புகளைத் தேர்வு செய்யவும்.

1 இன் 10

399/-க்கு ஏதேனும் 2ஐ வாங்கவும்.

1 இன் 11

பிளாட் 50% தள்ளுபடி

1 இன் 14